Social Issues and Ethics for IT Professional

นายภาสกร โพธิ์ใหญ่ 60160305

No. Title Name Work
1 Lab 1 คำถามท้ายบทที่ 1 IT ในชีวิตประจำวัน
ไปที่งาน
2 Lab 2 คำถามท้ายบทที่ 2 ผลกระทบของไอทีต่อสังคมดิจิตอล
ไปที่งาน
3 Lab 3.1 คำถามท้ายบทที่ 3 จริยธรรมในสังคม ตอนที่ 1
ไปที่งาน
4 Lab 3.2 คำถามท้ายบทที่ 3 จริยธรรมในสังคม ตอนที่ 2
ไปที่งาน
5 Lab 4 คำถามท้ายบทที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจและในองค์กร
ไปที่งาน
6 Lab 5 คำถามท้ายบทที่ 5 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปที่งาน
7 Lab 6 คำถามท้ายบทที่ 6 จริยธรรมสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ไอที
ไปที่งาน
8 Lab 7.1 คำถามท้ายบทที่ 7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตอนที่ 1
ไปที่งาน
9 Lab 7.2 คำถามท้ายบทที่ 7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตอนที่ 2
ไปที่งาน
10 Lab 8.1 คำถามท้ายบทที่ 8 ความเป็นส่วนตัว ตอนที่ 1
ไปที่งาน
11 Lab 8.2 คำถามท้ายบทที่ 8 ความเป็นส่วนตัว ตอนที่ 2
ไปที่งาน
12 Lab 9 คำถามท้ายบทที่ 9 ทรัพย์สินทางปัญญา
ไปที่งาน
13 Lab 10 คำถามท้ายบทที่ 10 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ไปที่งาน